IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Forum  |   Ngôn ngữ: 

Thông tin liên hệ

  • (04) 35 730073
  • (04) 35 779999 - 1900545461
  • (04) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

30/11/2015KVC Họp ĐHCĐ bất thường năm 2015
30/11/2015OGC Họp ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2015
30/11/2015TLG Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
30/11/2015TVC Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP
30/11/2015TVC Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP
30/11/2015TLG Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
30/11/2015DC4 Giao dịch bổ sung - 262,215 CP
30/11/2015TVC Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP
30/11/2015ADP Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
30/11/2015ADP Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP