IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (04) 35 730073
  • (04) 35 779999 - 1900545461
  • (04) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

01/08/2016KAC Lấy ý kiến CĐ bằng VB
01/08/2016HCI Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
01/08/2016STG Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:2, giá 10.000 đồng/CP
01/08/2016STG Ngày GDKHQ Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
01/08/2016VKC Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
01/08/2016TRA Giao dịch bổ sung - 9,869,083 CP
01/08/2016VKC Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
01/08/2016STG Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4
01/08/2016VKC Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 13:7, giá 12.000 đồng/CP
31/07/2016VAT Họp ĐhCĐ thường niên năm 2016